Vinn Industri Drammen AS er sertifisert av kvalitetssikringssystemet Equass Assurance.

«EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.» http://www.equass.no

Vinn Industri har vært en Equass-sertifisert bedrift siden 2011. Siste revisjon og godkjennelse i februar 2018 med 3 års varighet. Vi opprettholder et gjennomgående sterkt fokus på kvalitetssikring både internt på arbeidsplassen og utad mot våre kunder og samarbeidspartnere.

Personvernerklæring for Vinn Industri Drammen as

GDPR trer i kraft 25.mai 2018 og erstatter den gjeldene Personvernloven. Den nye loven har som hensikt å beskytte enkeltpersoner på nettet og å regulere hvordan bedrifter skal håndtere personopplysninger for markedsføringsformål. For Vinn Industri Drammen as er det viktig at våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere og interessenter har tillit til oss, og kjenner trygghet med tanke på hvordan vi håndterer personopplysninger.

 

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Vinn Industri Drammen as behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:

Firmanavn og kontaktperson, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med din forespørsel eller kjøp. Ved henvendelse via vår nettside lagrer vi de personopplysninger du avgir og hva henvendelsen omhandler.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere eks. Posten / Bring eller annet fraktselskap.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

post@vinn-drammen.no

Vinn Industri Drammen as

Postboks 617, Strømsø

3003 Drammen

Besøk:

Svelvikveien 81

3039 Drammen

 

Daglig leder:

Vegar Kildebo

32210875 / 99095539

vegar@vinn-drammen.no

vinn-drammen.no

POLITIKK FOR BRUKERMEDVIRKNING

For deltager på VTA tiltaket hos Vinn Industri

Vinn Industri Drammen AS skal være en bedrift som utvikler mennesker gjennom trygghet tilrettelagt arbeid for den enkelte.

Vinn Industri AS har utarbeidet en overordnet politikk om hvordan vi vil prioritere å ha fokus på deltagerens brukermedvirkning.

Vårt mål er at våre deltagere i størst mulig grad skal delta i planleggingen av tiltaket og bli inkludert i egne mål.

Vårt mål er at deltager er involvert i alle ledd av:

 • Vurdering av behov
 • Planlegging av tjenesten
 • Evaluering av tjenesten
 • Egen plan og mål

Disse punktene gjennomføres gjennom produksjonssertifikat / individuelle mål og plan, og medarbeidersamtale. Dette gjennomføres en gang per år eller oftere ved behov.

Dette vil føre til at deltagerne har størst mulig grad av aktiv brukermedvirkning.

01.01.22-31.12.23

Etikk

Etiske retningslinjer for deltakere ved Vinn Industri Drammen as

Vinn Industri Drammen as har laget retningslinjer for deltakere som skal bidra til godt arbeidsmiljø og gode holdninger. Etiske retningslinjer ses i sammenheng med Rettighetsdokumentet, Brukermedvirkning, Arbeidsreglement og Verdidokumentet gjeldene for Vinn Industri.
• Deltakere skal behandles med likhet og respekt uansett kjønn, alder, politisk holdning, bakgrunn, seksuell legning eller religion.
• Vi skal gjøre oss kjent med, og innrette oss etter de regler og avtaler som er satt ved bedriften.
• Vi skal legge til rette for aktiv brukermedvirkning.
• Vi skal bidra til et trygt og lærerikt arbeidsmiljø.
• Vi skal være en god kollega som gir støtte og hjelp til andre medarbeidere.
• Vi skal overholde taushetsplikten som gjelder alle ved bedriften.
• Vi skal innhente tillatelse fra den enkelte i saker der det er behov for dette.
• Vi skal bidra til at alle menneskelige og økonomiske ressurser utnyttes til det beste for bedriften.
• Vi skal respektere andres funksjon og stilling ved bedriften.
• Vi skal verne / stoppe ethvert forsøk på fysisk, psykisk eller økonomisk utnytting av noen med et arbeidsforhold ved Vinn Industri.
• Alle skal bidra etter beste evne, respekteres for det arbeidet de utfører.
• Alle skal føle vår tillit, og vi skal ikke misbruke andres tillit.
• Alle skal søke å utvikle seg, fornye seg og ta til seg kunnskap.
• Alle skal bidra gjennom å lære av, – og samarbeide med andre.

Vi skal gjøre oss fortjent til våre samarbeidspartnere og kunders tillit.

01.01.20-31.12.2022.

Rettighetsdokument

Rettigheter og plikter for deltakere ved Vinn Industri Drammen as.

Vinn Industri Drammen as har fastsatt rettigheter og plikter som er viktige for at hver person skal behandles på et selvstendig grunnlag, og at samfunnet skal respektere den enkeltes grunnleggende rettigheter:
Alle ansatte ved Vinn Industri skal behandles med likhet og respekt uansett kjønn, alder, politisk holdning, bakgrunn, seksuell legning eller religion.

Rettigheter:

Deltakere VTA / andre tiltak:
• Rett på skriftlig arbeidsavtale
• Rett på lønn/bonus
• Alle rettigheter etter Arbeidsmiljøloven og ferieloven, med unntak av sykepenger utover de første 16 dager.
• Personlige mål og medarbeidersamtaler årlig
• Opplæring i arbeidsoppgaver tilpasset den enkelte
• Jevnlig informasjon fra bedriften og fagforening
• Rett til å være medlem i fagforening
• Rett til respekt, empati, trygghet og likebehandling
• Rett til informasjon om endringer i bedriftens regler og retningslinjer
• Rett til å utrykke sine meninger
• Rett til å klage og få tilgang til klageprosedyrer
• Rett til personvern og innsyn i opplysninger om en selv
• Rett til å delta på medarbeidersamtaler
• Rett til bistand fra personlig representant ved behov

Alle ansatte i Vinn Industri har taushetsplikt om dine personlige forhold, og all skriftlig informasjon om deg skal oppbevares nedlåst i din personal mappe.

Plikter som gjelder for deltakere ved Vinn Industri Drammen as

• Som deltaker plikter du å forholde deg til din arbeidsleder eller annen ansatt ved Vinn Industri på en positiv og høflig måte. Du plikter til å behandle dine kollegaer og andre ved Vinn på en positiv måte, og med respekt.
• Vinn Industri Drammen as har nulltoleranse for mobbing og rus.
• Du skal møte på arbeidet til rett tid, og utføre arbeidet på en best mulig måte i samarbeid med din leder og andre ansatte.
• Du skal varsle bedriften ved fravær av enhver art.
• Du må følge våre etiske retningslinjer, vårt verdigrunnlag og vårt reglement.
• Dersom pliktene ikke følges, vil bedriften følge Arbeidsmiljøloven og arbeidslivets lover og regler.
• Videre vises det til bedriftens arbeidsreglement, arbeidsinstrukser, informasjonsbrev og husregler.

«For å gjøre seg fortjent til rettigheter må man også bidra med noe»

01.01.2020 – 31.12.2022

Visjon: «skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid»

Konsept for empowerment

Mål:

Vi ønsker å bidra til økt egenkraftmobilisering for deltakerne.

Hvorfor:

For oss er det viktig at deltakeren i størst mulig grad skal delta i planleggingen av egne mål, lære å hjelpe seg selv og å stå på egne ben.

Vi vil at man gjennom økt empowerment skal tørre å stå opp for seg selv, og å kunne tørre og si i fra.

Hva legger vi i begrepet Empowerment:

Det å jobbe sammen med andre om et felles prosjekt og et felles mål, der det er raushet og respekt for at hver og en må få utvikle seg i sitt eget tempo. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos den enkelte gjennom tilrettelagt kvalifisering.

Vår visjon «skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid» sier noe om at vi ønsker at deltaker gjennom trygghet og arbeid skal få økt grad av egen vekst og utvikling, noe som fører til økt egenkraftmobilisering.

Gjennomføring:

Vi tilrettelegger og gjennomfører dette ved at deltaker er med på å lage sine egne mål, noe som er en viktig utviklingsprosess for deltaker gjennom å ta stilling til, tenke igjennom og være med på å bestemme.

Deltaker jobber også daglig tett sammen med sin veileder, og kan ved det ta til seg ny læring, og øke sin grad av selvstendighet gjennom å kunne utføre arbeidsoppgaver på egenhånd.

Vinn Industri Drammen AS 2021/ SRK/ EK

Visjon: «Skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid»

Konsept for livskvalitet

 

Livskvalitet er:


Å være i stand til å ta grep i eget liv, hva som gir vårt liv mening, føle seg betydningsfull, verdsatt, mestringsfølelse, glede og mening, personlig opplevelse av tilfredshet.

Grunnleggende domener for livskvalitet er:

 

 • Personlig utvikling
 • Selvbestemmelse
 • Mellom menneskelige relasjoner
 • Sosial inkludering
 • Rettigheter
 • Følelsesmessig tilfredshet
 • Fysisk tilfredshet
 • Materiell tilfredshet

 

 

Vårt mål: Vi legger stor vekt på å skape trygghet, trivsel og inkludering i et reelt arbeidsmiljø. Vi ønsker å legge til rette for at man skal ha et meningsfylt arbeid og kunne delta i et sosialt samvær og fellesskap

Vi ønsker å bidra til mestring og økt selvtillit.

Vi ønsker å skape tillit.

Vi ønsker å tilrettelegge for opplevelser i bedriften.

Vi følger opp dette gjennom daglige samtaler, som faller seg naturlig, under arbeid i produksjonen. Vi gjennomfører en livskvalitetsprofil med deltaker, hvor vi måler svar på spørsmål av de 8 grunnleggende domenene. Vi spør også deltaker om livskvalitet i medarbeidersamtalen.

Vinn Industri Drammen AS 2021/ SRK/ EK

Visjon: «Skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid»

2018-2021

2015-2018

2013-2015

2011-2013