Informasjonsbrev

Informasjonsbrevet sendes ut til alle våre ansatte to ganger i året. Her kan du få informasjon om regler, retningslinjer, arbeidstid, ferier, kontaktpersoner og all annen nødvendig informasjon.

Praktiske forhold

   • Normal arbeidstid 08.50 – 14.25
   • God bussforbindelse
   • 4 ukers fellesferie om sommeren
   • Bonuslønn hver 14. dag
   • Medlemskap i Fellesforbundet

Ansettelse og prosedyrer

Vinn Industri Drammen AS er i egenskap av tjenesteleverandør underlagt gjeldende avtaler og regelverk med NAV.

Selskapet er organisert som et aksjeselskap med kommuner som eiere. Eierne har oppnevnt et styre for selskapet. (selskapets vedtekter)

Alle søknader om VTA-plass ved Vinn skjer ved henvendelse til NAV Drammen.

Ta kontakt med bedriften om du ønsker veiledning.

Eventuelle kortsiktige avklaringstilbud gis kun etter en bestilling fra NAV Drammen eller andre regionale NAV-kontorer.

Distriktets videregående skoler henvender seg direkte til Vinn ved forespørsel om praksistilbud. Kontaktperson ved Vinn: Eva Kristiansen.

For alle andre forespørsler om tilbudet ved Vinn, kontakt Eva Kristiansen: eva@vinn-drammen.no, Tlf. 32 21 08 61, mandag, onsdag eller fredag, 09.00 – 15.00

Styret har oppnevnt et Rådgivende Utvalg, som på faglig grunnlag skal behandle alle saker om inntak, oppfølging og avslutning av yrkeshemmedes arbeidsforhold. Utvalget består av et medlem fra NAV Drammen, samt 2 medlemmer fra Vinn. Styret oppnevner et medlem som observatør fra kommunene i utvalget. Samarbeidet med NAV Drammen er tuftet på en kravspesifikasjon og samarbeidsavtale.

Klager på tjenestetilbud og annet

Alle typer klager skal rettes skriftlig til attføringsavdelingen. Alle klager blir besvart skriftlig. Dersom klagen ikke fordrer behandling i en høyere instans, mottas svar på klagen innen 1 uke.

Klagebehandling høyere instanser:

1. Administrativt til selskapets daglige leder
2. I selskapets styreoppnevnte Rådgivende Utvalg
3. I selskapets styre

Svarfrist fra klagebehandling i høyere instanser Rådgivende Utvalg og selskapets styre vil være situasjonsbetinget.

Bedriften har utarbeidet egne varslingsrutiner.